Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 (04/05/2023, 16:32)

Ngày 28/4/2023, tại Hội trường HĐND-UBND thị xã, đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, lãnh đạo UBND thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường.


Quang cảnh Hội nghị

     Trong quý I năm 2023, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và ban hành các Chương trình, kế hoạch CCHC đầy đủ, kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; triển khai Kế hoạch Thực hiện mô hình “Giải quyết Thủ tục hành chính không chờ”, mô hình “Lập nhóm Zalo tiến độ giải quyết hồ sơ” trong giải quyết TTHC và Hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên địa bàn thị xã; tổ chức ký cam kết thực hiện công tác CCHC trong năm 2023 với Chủ tịch UBND thị xã.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế, do phải trả phí chuyển hồ sơ nên người dân ít có nhu cầu thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa còn gặp nhiều khó khăn vì hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung của tỉnh hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ các chức năng phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ; việc thực hiện ký số kết quả giải quyết TTHC đã triển khai cho một số thủ tục. Tuy nhiên, Hệ thống Quản lý văn bản và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chưa được tích hợp với nhau nên chưa thể chuyển các kết quả giải quyết bằng ký số sang Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để theo dõi và thống kê.

     Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất sáng kiến, những cách làm hay, hiệu quả trong công tác CCHC; đề ra biện pháp để làm tốt hơn trong quý II năm 2023 và thời gian tới.


Đồng chí Ngô Việt Nghị - Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Gia Duẩn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II năm 2023, các phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt trách nhiệm của công chức chuyên môn trong thực hiện công tác CCHC; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp, trong đó chú trọng truyên truyền các mô hình “Giải quyết Thủ tục hành chính không chờ” trong giải quyết TTHC để người dân biết thực hiện; triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử của thị xã; bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã về trụ sở mới nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các giao dịch hành chính; chủ động lập các nhóm Zalo để chỉ đạo, điều hành, tránh hội họp nhiều lần để xử lý các vấn đề cụ thể, mang tính chất lớn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Đối với những vấn đề cần xử lý ngay, các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường khẩn trương đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo kịp thời; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động nâng cao đạo đức công vụ để tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung triển khai các mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 đã đăng ký đảm bảo chất lượng, hiệu quả để nhân rộng nhằm thu hút người dân thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số theo kế hoạch; UBND các xã, phường triển khai áp dụng mô hình “giờ vàng” đối với một số thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ ít, dễ thực hiện; tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong quý I năm 2023 như trong báo cáo đã nêu.

Trần Khoa